Press "Enter" to skip to content

Keuskupan Ruteng

Yo Ema Dami

Yo Ema dami ata ka’éng éta Surganggelukkoé lata Ngasang Dité, MoriCaikoé perénta Dite Mori,Jarikoé ngoéng Dite Mori,oné lino ného éta Surga.Mosé dami leso-lesotéing koé ami…

Tanda Panggol

Le Ngasang de Ema agu de Anak agu de Nai Nggeluk.Amén.