Press "Enter" to skip to content

Yo Ema Dami

Yo Ema dami ata ka’éng éta Surga
nggelukkoé lata Ngasang Dité, Mori
Caikoé perénta Dite Mori,
Jarikoé ngoéng Dite Mori,
oné lino ného éta Surga.
Mosé dami leso-leso
téing koé ami leso ho’o
agu ampongkoés ndékok dami
ného ami ampong ata pandé sala agu ami.
Agu néka dadé ami nggerone damang,
maik tadangkoés da’at.
Amén.

Comments are closed.