Press "Enter" to skip to content

Tabé-o Maria

Tabé-o Maria, ata penong le widang nggeluk;
Mori keraéng agu ite.
Ité kali céwé don berkak oné iné wai,
agu berkak Mori Yesus wua tuka Dité.

Maria Nggeluk, Endé de Mori Keraéng,
tegikoé latang te ami ata ndékok,
teho’on agu du ami turung matagm. Amén.

Comments are closed.