Press "Enter" to skip to content

Ngaji Imbi

Yo Mori Keraéng, sanggéd kéta baté poli taé Dité, di’ad kéta taung.
Landing hitu imbi laku, te Ité kanang kali Mori Keraéng tuung
atat dédék sanggéd ca’oca.
Nepi laku, toto bicar Dité toe manga tara tukangn.
Walis Lité sanggéd di’a éta Surga,
wahéngs Lité tédéng lén sanggéd da’at wa api neraka.
Aku imbi oné Mori Keraéng manga telu Atan: Ema, agu Anak, agu Nai Nggeluk.
Anak Dité Yesus Kristus, poli ciri ata manusia
agu poli mata du Haju Panggol landing ndékok daku;
Sanggéd tae situ, agu ata toing le Agama Katolik imbi taungs laku,
ai toing le weki rud taung Ite, Mori Keraéng ata toe nggopét de’it agu toé adong.
Yo Mori, tambangkoé Imbi daku.

Comments are closed.