Press "Enter" to skip to content

Aku Imbi

Aku imbi Mori Keraéng Ema pu’un kuasa,
ata poli dédék Surga agu tana lino.
Agu Yesus Kristus, Anak Léca Diha, Mori di’te.
Hi Maria Ata Molas, poli dé’i le Nai nggeluk
agu hia poli loas Mori Yesus,
ata poli taóng susa lété Ponsius Pilatus,
poli pépé k lata du Haju Panggol,
poli mata agu poli boak.
Ata poli wa’u nggerewa osang baté géréng
agu leso te telun poli mosé kolén.
Ata poli héndéng nggeréta Surga,
agu lonto du racap wanang de Mori Keraéng Ema pu’un kuasa.
Mai nitu main tai Hia kudut beté bicar data mosé agu data mata.
Aku imbi Nai Nggeluk, Gereja Katolik Nggeluk,
neki data Nggeluk, ampongs ndékok, to’o kolé taung ata mata tai,
agu mosé tédéng lén. Amen.

Comments are closed.