Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ngaji Manggarai”

Doa-doa dalam bahasa Manggarai diketik ulang dari buku Dere Serani

Ngaji Imbi

Yo Mori Keraéng, sanggéd kéta baté poli taé Dité, di’ad kéta taung.Landing hitu imbi laku, te Ité kanang kali Mori Keraéng tuungatat dédék sanggéd ca’oca.Nepi…

Aku Imbi

Aku imbi Mori Keraéng Ema pu’un kuasa,ata poli dédék Surga agu tana lino.Agu Yesus Kristus, Anak Léca Diha, Mori di’te.Hi Maria Ata Molas, poli dé’i…

Tabé-o Maria

Tabé-o Maria, ata penong le widang nggeluk;Mori keraéng agu ite.Ité kali céwé don berkak oné iné wai,agu berkak Mori Yesus wua tuka Dité. Maria Nggeluk,…

Yo Ema Dami

Yo Ema dami ata ka’éng éta Surganggelukkoé lata Ngasang Dité, MoriCaikoé perénta Dite Mori,Jarikoé ngoéng Dite Mori,oné lino ného éta Surga.Mosé dami leso-lesotéing koé ami…